Chất độn

Sản phẩm: Barium Sulphate, Kaolin, Petroleum Resin, Nitrocellulose

Đặt mua hàng

Sản phẩm: Barium Sulphate, Kaolin, Petroleum Resin, Nitrocellulose

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Chất độn”

Contacts

ĐỐI TÁC