Bột và tinh bột

Sản phẩm: Modified corn starches, Modified tapioca starches , Potato starches , Vital wheat gluten , ffIsolated soy protein ,Tomato powder

Đặt mua hàng

Sản phẩm: Modified corn starches, Modified tapioca starches , Potato starches , Vital wheat gluten , ffIsolated soy protein ,Tomato powder

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng bình luận “Bột và tinh bột”

Contacts

ĐỐI TÁC